موزدایی راهنمایی نهایی

مو زدایی راهنمایی نهایی

موزدایی راهنمایی نهایی : موزدایی به دودسته تقسیم می‌شود: اپیلاسیون و دپیلاسیون. اگر روش موزدایی باعث کنده شدن مو از ریشه شود اپیلاسیون گفته می‌شود و اگر روش موزدایی باعث کنده شدن مو از سطح پوست شود دپیلاسیون گفته می‌شود. مو زدایی باعث می شود بهداشت مو را به خوبی رعایت کنید.

ادامه خواندن “موزدایی راهنمایی نهایی”